מדיניות הפרטיות

כללי:

מדיניות הפרטיות של 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון', מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (להלן: "האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך, כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

האמור במדיניות פרטיות שלהלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' יהיה רשאי לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

מידע אישי:

  1. השירות המשפטי שיינתן כתוצאה משימוש באתר טעון השארת פרטים. במסגרת השארת הפרטים תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים ופרטי התקשרות. אינך חייב/ת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירות משפטי.
  2. המידע אשר יימסר על ידך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ואנו נעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.
  3. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך ולצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיה רשאי 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' סבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלו אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול הדעת.
  4. 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' יאפשר למשתמש לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת: [email protected] בנוסף לאמור לעיל, יהיה 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' רשאי למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם:
  • כאשר יהיה 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי;
  • כאשר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
  • כאשר הפרת את תנאי השימוש באתר:
  • כאשר יקבל 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

צרו קשר