תקנון אתר

כללי:

  1. האמור בתקנון אתר זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. הוראות תקנון אלו מתווספות לכל הוראות אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באתר יהיה בכפוף גם לתקנון זה, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

רישום ו/או השארת פרטים לאתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון':

  1. ההרשמה לאתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' (להלן גם: ״האתר") והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו, מהוות הסכמה מצדך לתנאים הקבועים להלן במסמך זה.

כלל התכנים באתר:

אתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' מכיל חומר משפטי מקיף, המצוי בבעלות אתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד.

המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, ובפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

אחריות:

אתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

הנהלת אתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים, ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, לכן, האתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי אתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' והאתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר.

שימוש במידע פרטי המשתמש:

'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. כמו כן יהיה 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' רשאי לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלו אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתו.

הגבלה של גישה לאתר:

אתר 'חסון ושות׳ – משרד עורכי דין ונוטריון' ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

צרו קשר